Про нас

Міжнародна громадська організація «Інтернаціональний союз» була заснована 21 червня 2011 року та діє в Україні як неурядова неприбуткова організація. Основною місією якої є сприяння гармонізації відносин між українською нацією та національними меншинами, об’єднання активних представників усіх етнічних груп, які мешкають в Україні, налагодження взаємної допомоги між різними етносами, поглиблення діалогу між представниками етнонаціональних спільнот, державними органами виконавчої влади та іншими владними структурами, звернення до них з метою вирішення питань, які виникають під час діяльності етнонаціональних товариств та національно-культурних організацій представників етнонаціональних спільнот, адвокації прав та законних інтересів громадян перед органами державної влади й самоврядування та активне співробітництво із вищезазначеними.

Організація опікується питанням протидії проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії, пов’язаної з ними нетерпимості та мови ворожнечі. Активно залучає представників різних сфер громадянського суспільства, етнонаціональних спільнот, владних структур та правозахисних організацій до обговорення актуальних питань та визначення пріоритетних завдань органів державної влади у сфері розробки етнополітики на державному рівні щодо забезпечення конституційних прав представників національних меншин та корінних народів на розвиток етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності та виробки рекомендацій за для їх подальшого впровадження.

Питання запобігання дискримінації та нерівному ставленню до представників етнонаціональних спільнот та новостворених діаспор, розробка відповідних рекомендацій і програм, координації зусиль у сфері запобігання та протидії дискримінації, проведення інформаційно-просвітницької роботи з тематики запобігання та протидії дискримінації та аналіз проблем етнонаціональних спільнот у контексті забезпечення рівності прав і можливостей є ще одним із важливих напрямів роботи МГО «Інтернаціональний Союз».

Основні аспекти діяльності:

 1. Взаємодія між різними етнонаціональними спільнотами;
 2. Надання безоплатної правової допомоги представникам етнонаціональних спільнот — партнерам МГО «Інтернаціонального союзу».
 3. Співпраця з органами державної влади усіх рівнів, органами місцевого самоврядування, уповноваженими представниками Уряду, Парламенту та інших органів виконавчої влади, правоохоронним органами, міжнародними організаціями, установами та об’єднаннями громадян.
 4. Взаємодія в межах міжнародних та громадських експертних об’єднань, створених з метою протидії ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, протидії злочинам на ґрунті ненависті, мови ворожнечі та поширення принципів міжетнічної взаємоповаги та толерантності.
 5. Розробка рекомендацій, експертних висновків та аналітичних матеріалів необхідних для формування напрямів державної політики та визначення пріоритетів у сфері міжнаціональних відносин та етнонаціональної політики;
 6. Участь у розробці законодавчих актів та оптимізації законодавчих ініціатив у сферах захисту прав людини та основних свобод, протидії дискримінації та ксенофобії, підтримки демократії та розвитку громадянського суспільства, міжкультурних відносин та етнонаціональної політики.
 7. Проведення просвітницької діяльності спрямованої на забезпечення міжнародних стандартів та зобов’язань у сфері прав людини й основних свобод, співпраці в культурній галузі, мовної політики та міжнаціональних відносин.
 8. Проведення досліджень та моніторингу у вищезазначених сферах діяльності Організації.
 9. Забезпечення обговорення актуальних питань етнонаціональної політики держави між представниками етнонаціональних спільнот та координація роботи громадських організації етнонаціональних спільнот, які є членами МГО «Інтернаціональний союз» шляхом організації та проведення профільних заходів: конференцій, форумів, круглих столів, робочих засідань.

 

 Концептуальна формула  діяльності МГО «Інтернаціональний Союз».

В Україні мешкають представники більше 134 етносів та етнічних груп. Усвідомлюючи їх самобутність та оригінальність, МГО «Інтернаціональний Союз» зосереджується на пошуках спільного, що об’єднує усі народності. При цьому, з метою уникнення непорозумінь та внутрішніх конфліктів, питання віросповідання та релігії винесені за межі активної діяльності МГО «Інтернаціональний Союз», і залишені у межах компетенції окремих релігійних громад та організацій.

Указом Президента України № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 року було ліквідовано Державний комітет України у справах національностей та релігій, як центральний орган виконавчої влади, а його функції (в надзвичайно «стислому» вигляді) покладено на відповідні управління Міністерства культури України. Відтак, серед різних етнічних спільнот, відчувається організаційний «вакуум» щодо взаємодії, як між різними спільнотами, так і між етнічними групами та органами наділеними владними повноваженнями. Виходячи з недостатності державного регулювання, МГО «Інтернаціональний Союз» бачить своєю місією організацію та координацію діяльності в царині міжетнічних відносин «з середини» — самоорганізацію всередині різних етносів, які мешкають в Україні.

 Члени та партнери

Взаємодія з різними етнічними общинами, які проживають в Україні відбувається у декількох формах:

 1.  Вступ громадських організацій, які представляють ту чи іншу етнічну громаду до МГО «Інтернаціональний Союз» у якості колективного члена. (слід відзначити, що такими колективними членами можуть бути не лише окремі організації, але й об’єднання організацій, як, наприклад, громадська організація «Рада національних товариств Миколаївської області», яка об’єднує 23 громадські організації, що представляють національні меншини, які проживають на території Миколаївщини).
 2.  Вступ фізичної особи, як представника етнічної меншини, що не є широко представленою на теренах України, або таких представників, які на момент вступу не мають створеної відповідно до законодавства України формалізованої організації (хоча й представляють інтереси громади на підставі неформального визнання конкретної особи лідером громади, керуючись звичаєвими нормами конкретного етносу).
 3.  Підписання Угоди про співпрацю щодо досягнення цілей та задач задекларованих статутними документами МГО «Інтернаціональний Союз» (така угода укладається з тими організаціями, які не можуть вступити до МГО «Інтернаціональний Союз» через наявність заборони, згідно із положеннями внутрішніх документів таких організацій).

Кількість членів та територія діяльності

Наразі, колективними членами МГО «Інтернаціональний Союз» є близько 50 організацій та об’єднань, фізичних осіб, що вступили як окремі представники етнічних громад. З більш ніж 20 організаціями укладено угоди про співпрацю.

За територією, діяльність учасників МГО «Інтернаціональний Союз» охоплює фактично усю територію України з більшим чи меншим рівнем активності регіональних представників.

 Особливість МГО «Інтернаціональний Союз»

 1.  Організація будується за принципом «горизонтальної побудови», де немає конкретно оформлених лідерів. Формулювання конкретних задач ініціюється будь-яким членом МГО «Інтернаціональний Союз», або будь-якою організацією, яка уклала Угоду про співпрацю з МГО «Інтернаціональний Союз». За умови підтримки ініціативи більшістю членів, така ініціатива починає реалізовуватись за підтримки усієї організації.
 2.  Активне залучення регіональних громадських організацій, що не мають статусу всеукраїнських та не мають представників у столиці, а відтак позбавлені можливості безпосередньої взаємодії з центральними органами державної влади.
 3.  Формування взаємовідносин з органами наділеними владними повноваженнями на принципах прагматичності й конструктивізму; при виникненні необхідності у критиці тих чи інших дій державного органу, така критика наводиться у чітко обґрунтованій, аргументованій формі з одночасними формалізованими пропозиціями щодо покращення становища.Успішно реалізовані та діючі проекти:

  Створено та функціонує Центр правової допомоги, що надає безоплатну допомогу представникам етнонаціональних спільнот — членам МГО «Інтернаціональний союз»;

  Налагоджено систему постійного Моніторингу проявів расизму, ксенофобії та національної нетерпимості;

  З 2011 по 2014 працювала цілодобова «Гаряча лінія» звернень представників національних меншин;

  На регулярній основі проводяться кругли столи, конференції та інші інформаційно-аналітичні заходи з обговорення нагальних питань, які турбують етнонаціональне розмаїття України в сфері міжетнічних відносин.

  Ведеться експерта та аналітична робота у співпраці з центральними органами виконавчої влади, профільними парламентськими комітетами та проводиться робота у Громадських радах при відповідних центральних органах виконавчої влади.

  У 2013 році проведено «Круглий стіл» на тему: «Роль держави та суспільства в боротьбі з проявами ксенофобії» та «Форум малих народів України» у Палаці мистецтв «Український Дім».

  У 2014 року ІІ Всеукраїнський форум національних меншин України «Ми — єдиний народ» на якому було започатковано постійно діючий діалог щодо методів і форм зміцнення міжнаціональної злагоди, як основи стабільності українського суспільства.

  За результатами вищезазначеного заходу було представлено Рекомендації Форуму про невідкладні заходи щодо реалізації державної етнонаціональної політики України та надано на розгляд Президента, КМУ та відповідних ЦОВВ.

  МГО «Інтернаціональний Союз» було подано на розгляд Кабінету Міністрів України ініційований проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань боротьби з ксенофобією, расизмом та національною нетерпимістю при Кабінеті міністрів України» (проект за ініціативою МГО «Інтернаціональний Союз» затверджено Громадською радою при Міністерстві культури України для винесення на засідання Кабінету Міністрів України).

  Наразі, МГО «Інтернаціональний Союз» війшла у другий склад  Комісії з міжнаціональних відносин Громадської ради при Міністерстві культури України, а з 2018 року діє департамент при Міністерстві культури України створений з метою проведення громадського обговорення концептуальних засад етнонаціональної політики та забезпечення участі представників національних меншин в обговоренні питань міжнаціональних відносин. Це єдина в Україні парасолькова організація, яка має власне представництво у Громадській Раді при департаменті Міністерства культури України. Координатор проектів МГО «Інтернаціональний союз» Ірина Лобасок є також Секретарем Комісії з міжнаціональних відносин.

  Голова правління МГО «Інтернаціональний Союз» увійшла до складу Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України у сфері захисту прав національних меншин.

  Також, МГО «Інтернаціональний Союз» проводить аналітичну роботу та  приймає участь у консультативних нарадах та засіданнях експертів.

  24 листопада 2014 та 8 грудня 2014 року МГО «Інтернаціональний Союз» прийняв участь у зустрічі експертів з оцінки та стратегічного планування участі громадянського суспільства в демократичному процесі прийняття рішень та розробки проекту Стратегії залучення громадянського суспільства в процес прийняття рішень в Україні.

  11 грудня 2014 року Міжнародна громадська організація «Інтернаціональний союз» разом із партнерами провела дискусійну платформу на тему «Обговорення проекту Національної стратегії у сфері прав людини з урахуванням питань принципів недискримінації та толерантності».

  Систематичними проектами МГО «Інтернаціональний Союз» у яких приймають участь представники інших національних громад є культурні заходи, такі як традиційні культурні фестивалі, гастролі концертних колективів; освітні, правозахисні, та щорічно проводяться спортивні турніри та інші заходи для дітей та молоді.

  Так, в травні 2013 року, в Маріїнському парку, та в травні 2014 року в Парку Перемоги, відбулись святкові заходи та концерти національних колективів для ветеранів ВВВ і жителів столиці; в серпні 2013 року — святковий обід, присвячений 22-ій річниці Незалежності України; який планується провести і в цьому році, в грудні 2013 року, за підтримки ФФУ, відбувся турнір з міні — футболу серед діаспор України «Футбол без ненависті і расизму», а у квітні 2014 Всеукраїнський турнір «Чорне Море» з вільної боротьби серед чоловіків.

  1 червня 2014 року, МГО «Інтернаціональний Союз» провела велике дитяче культурно-розважальне свято, присвячене Дню захисту дітей «З любов’ю в серці» із солодким столом для дітей з інтернаціональних родин, корінних народів АР Крим та національних меншин.

  24 червня 2014 року відбулась екскурсія переможців конкурсів вищезазначеного дитячого свята «З любов’ю в серці» до популярного телевізійного каналу «Новий канал».

  МГО «Інтернаціональний союз» започаткувала ініціативу під назвою «Жіночий клуб», який є своєрідним центром сімейної психології та особистісного розвитку жінок з інтернаціональних сімей і національних меншин. В клубі жінки з національних меншин зможуть проходити тренінги, слухати лекції, отримувати консультації та розвивати свої таланти на майстер-класах.

  У травні 2015 році, експертів МГО «Інтернаціональний Союз» було запрошено до участі в ініціативній групі з підготовки Установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Міністерстві юстиції України. Де вони приймали активну участь. 28 серпня 2015 року було обрано новий склад Громадської ради при Міністерстві юстиції України.

  У 2013 році МГО «Інтернаціональний Союз» були ініційовані проекти: створення «Міжвідомчої комісії з питань протидії проявам ксенофобії, расової нетерпимості та екстремізму» і створення «Будинку націй» у м. Київ. У 2016 році продовжується робота над цими проектами.

  Нагороди та подяки

  За активну організаційну діяльність та фінансове сприяння, МГО «Інтернаціональний Союз» відзначено листами подяки від органів державної влади та місцевого самоврядування.