Інокли в щоденному спілкуванні траплються маловідомі терміни, тому ми запровадили щотижневу рубрику "Глосарій".

Інтерсоюз знайомимить відвідувачів на своїй сторінці фейсбук   https://www.facebook.com/intsoyuz/   із термінами, які пов'язані з національними меншинами.

Пропонуємо вам підбірку найбільш актуальних термінів:

Взаємодія міжетнічна — процес взаємодії в умовах відмінностей, властивих поліетнічним суспільствам. У міжетнічній взаємодії беруть участь як мінімум два суб'єкти, у нашому випадкові — етноси, етнічні меншини чи принаймні їхні представники. Міжетнічна взаємодія має свою чітко визначену структуру, що включає такі компоненти як міжетнічні контакти, міжетнічне спілкування, міжетнічні зв'язки, міжетнічні відносини. Дія перерахованих компонентів виявляється на двох рівнях — індивідуальному та груповому. Взаємодія відбувається у напрямах: а) між домінантною й підпорядкованими етнічними групами населення; б) між представниками різних груп, які перебувають у статусі підпорядкованих. Різні формі взаємодії реалізуються у процесі виробництва, побуті, суспільному житті. Найбільш інтенсивно вона відбувається в етноконтактних зонах. У процесі міжетнічної взаємодії виявляються спорідненість і відмінності різних етнічних груп населення. Результатом міжетнічної взаємодії може бути етнічна сегментація, що часто-густо переростає у сепарацію або ж етнічна інтеграція, що призводить до стирання явних відмінностей, до гомогенізації (однорідності) суспільства. Важливо враховувати ту обставину, що, як правило, домінантна група використовує своє становище у суспільстві для нав'язування своїх культурно-естетичних цінностей та поведінських орієнтацій, контролюючи й спрямовуючи у вигідне для себе русло дії підпорядкованих груп через відносини, політичні органи і т.д. Автор: Володимир Євтух. Джерело: etnography.national.org.ua

Соціальна інтеграція іммігрантів включає в себе процес «розмивання» і зрештою нівелювання помітних відмінностей між іммігрантами та місцевим населенням, де кожен член суспільства має повні рівнозначні права, правовий статус та повноправно має можливість брати учать у соціальному, економічному та політичному житті [ 1, 2, 5]. Під час такої взаємодії кожен член суспільства, як мігрантського, так і місцевого, зазнає певних змін у своїх відчуттях, почуттях, поведінці, тощо, але не втрачає при цьому свою культурну ідентичність [ 4].

Отже, «ідентичність – сукупність уявлень людини про себе і своє становище в суспільстві, а також пов’язаних з цими уявленнями відчуттів, оцінок і намірів, які формуються на підставі ототожнення себе з певними культурними моделями і рольовими функціями, з соціальними інститутами і відносинами» [ 3, с. 9].

На основі джерел:

1.Прибиткова І. Сучасні міграційні процеси: теоретико-методологічні аспекти досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 1. – С. 161-172.

2.Володько В.В. Моделі соціокультурної адаптації іммігрантів / В. В. Володько, О. А. Ровенчак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. соціол. - 2008. - Вип. 2. - С. 182-210.

3.Семененко И. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура // Полит. исследования. – 2003. – № 1. – С. 5-23.

4. Gordon M. M. Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origins. – New York: Oxford University Press, 1974. – 286 p.

5. Ross E. J., Cashion B. G., Basirico L. A. Sociology: an Introduction. – Third edition. – Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company, 1988. – 732 p.

Ареал етнічний — територія, на якій концентрується значна частина представників того чи іншого етносу. Прикладами етнічних ареалів в Україні є болгарський етнічний ареал у Белградському районі Одеської області, грецький етнічний ареал у Приазов'ї, угорський етнічний ареал у Закарпатті тощо. Як правило, у межах етнічного ареалу найбільш ефективно зберігаються традиції, звичаї, елементи культури та побуту тих чи тих етнічних спільнот. У 20-30-і роки етнічні ареали були основою утворення національних районів німців, болгар, євреїв, поляків тощо. Останніх 1931 p. нараховувалося 25, а національних сільрад — 811. Сьогодні етнічні ареали відіграють важливу роль у структуруванні етнічних меншин України.
Джерело:etnography.national.org.ua 

Проксема (від англ. proximity - близькість) - відстань у спілкуванні між людьми, за якої індивід не відчуває дискомфорту. Джерело:Євтух В. Б.Є 27 Етнічність : глосарій / В. Б. Євтух. – К. : Вид-во Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2009. – 170 с.

Етнічна територія – місце проживання основної частини етносу, територія, де представники даного народу живуть не змішано або в невеликому змішанні з іншонаціональними групами, утворюючи великі однорідні в етномовному відношенню ареали.
Етнічна територія необхідна для формування етнічної спільноти та для забезпечення її повноцінного сталого відтворення. Етнічна територія — це не лише поверхня суходолу, а й усе навколишнє природне середовище з його ландшафтами, кліматом, наявними в надрах корисними копалинами, а також розташовані на цій території культурні та цивілізаційні надбання етносу, створені руками попередніх поколінь — виробничі споруди, транспортні комунікації, наукові установи, соціальна інфраструктура тощо.
Джерело: Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії \Ред. Римаренко Ю. - К., 1993, Чирков О. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми // Українознавство / НДІУ. — 2006. — № 1.

Етносеміотика - наука, яка займається вивченням етнічної специфіки знакових систем. Джерело: etnography.national.org.ua